Interneti jagamine

Sõltumata sellest, kas kohtvõrgu masinad saavad IP automaatselt või on need käsitsi paika pandud on marsruuteris vaja seadistada tulemüür nõnda, et ta lüüsiks sisevõrgu ühendusi edasi Internetti.

desktop.mati www.google.com Routing decision Routing decision PREROUTING POSTROUTING -t nat -j MASQUEARADE POSTROUTING FORWARD -t filter PREROUTING -t nat -j DNAT FORWARD -t filter

Pakettide töötlemine marsruuteris.

Vaikimisi on Linux-i tuumas välja lülitatud pakettide edastamine. Masinast saab marsruuteri teha, kui pakettide edastamine sisse lülitada:

echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p

Täiendavalt on vaja öelda tuumale, et väljuvatele pakettidele tehtaks maskeraadi. See tähendab, et masinatest väljuvate IP-pakettide lähte IP-aadressiks saab marsruuteri IP-aadress:

# Tühjenda marsruutimisjärgne ahel
sudo iptables -t nat -F POSTROUTING

# WAN liideselt väljuvate pakettide lähte IP-aadressiks saab WAN-liidese IP-aadress
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

Hetkeseisuga vahendab masin nüüd nii pakette sisevõrgust internetti kui ka vastupidi, eeldusel et forward ahel on vaikimisi lubavas asendis. Selleks et keelata internetist ligipääs sisevõrgule, tuleks lisada reegel, missuguseid pakette lubatakse edastada ning ülejäänud paketid selgesõnaliselt tagasi lükata:

# Tühjenda edastamise ahel
sudo iptables -F FORWARD

# Luba ühendused LAN võrgust WAN võrku
sudo iptables -A FORWARD -o eth0 -i eth1 -s 192.168.3.0/24 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT

# Luba eelnevalt loodud ühenduste sihtkohast tagasi tulevad paketid
sudo iptables -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# Lükka tagasi kõik paketid eelnevatele tingimustele mittevastavad paketid
sudo iptables -A FORWARD -j REJECT

Nii olemegi loonud marsruuteri iptables abil.

masquerade conntrack iptables NAT internet sharing