Andmetüübid

Täisarvud

Täisarvud on üldjuhul toetatud igas SQL-i põhises andmebaasis:

 • smallint - Täisarv vahemikus -32,768 kuni 32,767

 • int, integer - Täisarv vahemikus -2,147,483,648 to +2,147,483,647

 • bigint - Täisarv vahemikus -9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807

Tähelepanekud:

 • Sqlite 3 käsitleb kõiki täisarve 64-bitistena, mistõttu piirangud Sqlite puhul ei rakendu.

Ujukomaarvud

 • real - Varieeruva täpsusega, 6 numbrikohta

 • double, double precision - Varieeruva täpsusega, 15 numbrikohta

Sõned

Sõne väli on kõige tavalisema teksti hoiustamiseks. Sõltuvalt pikkusest ja pikkuse varieerumisest eristatakse põhiliselt kolme andmetüüpi:

 • character(n), char(n) - Fikseeritud pikkusega, tühikutega täidetud tekstiväli

 • character varying(n), varchar(n) - Varieeruva pikkusega tekstiväli

 • text - Piiranguta varieeruva pikkusega tekstiväli

Tähelepanekud:

 • Mysql 5.5 puhul rakendub 65,536 baiti tabeli rea kohta piirang. Tähele tuleks panna ka seda, et kui kasutusel on unicode kodeering, siis tuleb arvestada, et üks sümbol võib kasutada kuni 3 baiti mälu.

 • PostgreSQL 9.1 puhul jääb maksimaalne välja suurus 1GB kanti

Kuupäevad ja kellaajad

SQL-92 standard näeb ette järgnevate andmetüüpide tuge:

 • timestamp, tuntud ka kui datetime - Kuupäev ning kellaaeg

 • date - Kuupäev

 • time - Kellaaeg

 • interval - Ajavahemik

Tähelepanekud:

 • Sqlite ei toeta ametlikult ühtegi ülalnimetatud andmetüüpi, vaid soovitab kasutada ISO8601 vormingus text välja või ajavahemikku Unix epohhist (1970/01/01 00:00:00 UTC) sekunditena integer väljas

 • MySQL ei toeta ajatsoone

 • PostgreSQL peaks implementeerima korrektselt kõiki ülal nimetatud andmetüüpe

Muud andmetüübid

 • Geomeetrilised kujundid: polyline, point jms

 • Binaarandmetüübid

 • Võrguaadressid

 • Unikaalsed identifikaatorid (UUID)

 • XML

 • Massiivid, komposiittüübid

Erinevate andmetüüpidega töötamiseks ja võrdlemiseks leiab sobivad funktsioonid ja operaatorid PostgreSQL dokumentatsioonist

http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/datatype.html

Postgres SQL