Liikluse kujundamine

Sissejuhatus

Tihtipeale tekib vajadus seada piiranguid võrgus, selleks et üks kasutaja kogu ressursse omale ei võtaks. Kõige labasemas näites üks kasutajatest käitab BitTorrent-it oma masinas. BitTorrent allalaadimise ajal laadib ka üles andmeid. Tihtipeale on nii, et nõudlust on rohkem kui pakkujaid ning BitTorrent-i kasutaja kulutab rohkem ribalaiust üleslaadimiseks, kui ise alla saab laaditud. Üleslaadimise ribalaiust võib kuluda nii palju, et teiste kasutajate veebilehitsemine jääb pidama selle taha, et kohtvõrgust väljaminevad ühendused ei mahu piraadi üleslaadimiste kõrvale ära või tõstab väljaminevate ühenduste latentsust märgatavalt ning näib et Internet on aeglane. Kuna BitTorrent loob sadu ühendusi erinevate masinatega üle Interneti, võib juhtuda et marsruuteri ühenduste jälgmise (conntrack) tabelid võtavad nii palju ruumi, et marsruuter jookseb kokku. Säärast nähtust võib täheldada eriti ruuteritega, kus mälu on vähe, näiteks WRT54G v5.0 koos 8MB operatiivmäluga.

Kuidas lahendada sääraseid probleeme? Kõige lihtsam on kontori seinale panna suur silt, et meil ei piraadita. Ilmselgelt see ei takista kedagi, teisalt see näitab võrguadministraatori ebapädevust. Tehniliste lahedustena võiks proovida piirata ribalaiust ning ühenduste arvu kohtvõrgu masina kohta. Vähese mäluga marsruuteritel võib proovida piirata ka kogu ühenduste arvu, et võrguaadresside tõlkimise tabel täis ei saaks. Ühenduste piiramisel on aga oma pahupooled, kui mälu täis ei saa siis ühenduste tabeli täis saamise korral lihtsalt uusi ühendusi ei lubata luua. Selle vastu aitab TCP ühenduste ooteaja (timeout) lühendamine nt 10 sekundi peale. Täiendavalt võiks pakette prioritiseerida protokolli järgi, eelisjärjekorras läbi lasta reaalajarakendused nagu OpenSSH ning mängud, peale seda veeb ning viimasena kõik üleliigne nagu BitTorrent.

Võrguliikluse kujundamine

Kokkuvõtvalt liikluse kujundamine koosneb:

 • Ühenduste arvu (connection count) piiramisest

 • Ribalaiuse (bandwidth) piiramisest

 • Protokollide prioritiseerimisest

Reaalseld mõõdetavad attribuudid mille järgi võrgu jõudlust mõõta on kaks: latentsus ehk aeg mis kulub võrgurakendusel päringu tegemisest vastuse saamiseni ning läbilaskevõime ehk allalaadimis- ning üleslaadimiskiirus.

Ühenduste arvu piiramine

Kohalikule võrgurakendusele sissetulevaid ühendusi saab piirata connlimit mooduli abil. Järgnevas näites seame veebiserveri pordile 80 sissetulevate ühenduste ülempiiriks 100 ühendust lähte IP-aadressi kohta:

# Kuni 100 samaaegset ühendust pordile 80
iptables \
  -A INPUT -p tcp --syn --dport 80 \
  -m connlimit --connlimit-above 100 \
  -j REJECT --reject-with tcp-reset

Analoogselt peaks saama piirata sisevõrgust Internetti minevate ühenduste arvu:

# LAN-liideselt WAN-liidesele edastatavate pakettide puhul
# sea lähte IP-aadressi kohta ühenduste ülempiiriks 50
iptables \
  -o eth0 -i eth1 -s 192.168.55.0/24 \
  -I FORWARD -p tcp --syn \
  -m connlimit --connlimit-above 50 \
  -j REJECT --reject-with tcp-reset

Queuing discipline

Keerukamate stsenaariumite puhul tuleks kasutada tc käsku, et tuumale ette sööta pakettide järjekorrastaja 1. Käsk ip link list näitab ära, mis qdisc (queuing discipline) ehk pakettide järjestamise kord kehtib võrguliidesel:

 • noqueue - Pakette ei järjestata ega puhverdata

 • pfifo - Paketid ühes järjekorras, qlen määrab maks. pakettide arvu

 • bfifo - Sama mis pfifo, qlen määrab maks. pakettide kogusuuruse baitides

 • pfifo_fast - Paketid kolmes järjekorras, eelistatud on interaktiivsete rakenduste paketid

 • sfq (stochastic fair queuing) - Kaootiline pakettide järjekorrastaja

 • tbf (token bucket filter) - Lihtne pakettide väljastamise kiiruse piiraja

 • htb (hierarchical token bucket) - Hierarhiline pakettide järjekorrastaja

 • hsfc (hierarchical fair service curve)

 • prio (priority scheduler)

 • cbq (class based queuing)

Vaikimisi pakettide järjekorrastaja on pfifo_fast, mis tavakastuja arvuti puhul pädeb väga hästi. Kui, meil on tegemist serveri või pakette vahendava arvutiga lihtsamatest pakettide järjekorrastajatest ei piisa. Üheks kõige populaarsemaks on osutunud htb.

Pakettide järjekorrastamist saab rakendada ainult väljaminevatele pakettidele. Marsruuteri rolli täitvas masinas saab seega kiirust piirata mõlemas suunas:

desktop.mati www.google.com Routing decision Routing decision PREROUTING -t mangle -j MARK POSTROUTING -t nat -j MASQUEARADE -t mangle -j CLASSIFY POSTROUTING -t nat -j SNAT -t mangle -j CLASSIFY FORWARD -t filter -t mangle -j CLASSIFY Uplink traffic shaping PREROUTING -t nat -j DNAT -t mangle -j MARK FORWARD -t filter -t mangle -j CLASSIFY Downlink traffic shaping

Pakettide järjekorrastamine toimub peale POSTROUTING ahela läbimist.

Selleks, et vaikimisi järjekorrastaja vahetada htb vastu:

# Kui võrguliidesel on juba järjekorrastaja, püüa see eemaldada
tc qdisc del root dev eth1

# Vaheta välja vaikimisi pfifo_fast järjekorrastaja
tc qdisc add dev $LAN root handle 1: htb default 0

Lisa peaklassi sisse alamklassid, millega piirata peaklassi sees liiklust:

# Lisa liidese juurklassi (1:0) HTB järjekorrastaja klass (1:1) 8MBit/s limiidiga
tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:1 htb rate 8192kbps ceil 8192kbps prio 0

# Lisa liidese juurklassi (1:0) HTB järjekorrastaja klass (1:2) 1MBit/s limiidiga
tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:2 htb rate 1024kbps ceil 1024kbps

Iganenud tc kasutusjuht nägi ette ka tc filter käsuga filtrite lisamist, kuid pisut modernsem, paindlikum ning jõudluse poolest parem viis on klassifitseerida paketid iptables abil:

# Internetist sisevõrku liikuvad paketid paigutatakse 1:2 klassi
iptables -I FORWARD -t mangle -i eth0 -o eth1 -j CLASSIFY --set-class 1:2

Klassifitseerimist saab ka kasutada käsikäes markeerimisega kuna klassifitseerimist ei saa igas ahelas kasutada:

# Markeeri prerouting ahelas paketid
iptables -I PREROUTING -t mangle -i eth0 -j MARK --set-mark 0x42

# Klassifitseeri eelnevalt markeeritud paketid
iptables -I POSTROUTING -t mangle -m mark --mark 0x42 -j CLASSIFY --set-class 1:3

Pakettide liikumist erinevates klassides saab jälgida tc abil:

watch --interval=0.1 tc -s class show dev eth1
1

Traffic Control HOWTO

tc iptables netfilter QoS traffic shaping