Ubuntu 12.04, LTSP ja ID-kaart28. Jul '12

Juhend eeldab Ubuntu 12.04 desktop või server paigaldust.

Serveri seadistamine

Esiteks uuenda pakette:

apt-get update
apt-get dist-upgrade

Paigalda LTSP serveri metapakett, see paigaldab DHCP serveri ja muud LTSP jaoks tarvilikud teenused:

apt-get install ltsp-server-standalone wget ca-certificates apt-transport-https

Seadista võrk failis /etc/network/interfaces, asenda 192.168.77.1 omale sobiliku IP-ga:

echo "auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface eth1 inet static
  address 192.168.77.1
  netmask 255.255.255.0" > /etc/network/interfaces

Asenda DHCP serveri seadistuste failis 192.168.0.0/24 alamvõrk:

sed -i "s/192\.168\.0\./192.168.77./g" /etc/ltsp/dhcpd.conf

Taaskäivita võrguteenused:

/etc/init.d/networking restart
/etc/init.d/network-manager restart
/etc/init.d/isc-dhcp-server restart
/etc/init.d/nbd-server restart

Paigalda modifitseeritud OpenSSH server LTSP serverisse:

echo "deb http://packages.koodur.com precise ltsp" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/koodur-ltsp-packages.list
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys B8A6153D
apt-get update
apt-get install -y openssh-server

Lisa Eesti ID-kaardi ametliku tarkvara varamu:

echo "deb https://installer.id.ee/media/ubuntu/ precise main" > /etc/apt/sources.list.d/ria-repository.list
wget https://installer.id.ee/media/install-scripts/ria-public.key -O - | apt-key add -
apt-get update
apt-get install -y estonianidcard

Lisa Xsession skript mis näitab uut PCSC-lite sokkli asukohta:

echo "export PCSCLITE_CSOCK_NAME=\$HOME/.pcscd.comm" > /etc/X11/Xsession.d/80-pcsclite

PXE-võimelise terminali tarkvara seadistamine

Võrgu kaudu alglaadimist võimaldavad enamus x86 masinaid millel on vähegi modernne võrgukaart. Esiteks loo terminali juurfailisüsteem:

MIRROR="http://fi.archive.ubuntu.com/ubuntu/" \
LANG=C \
ARCH=i386 \
ltsp-build-client

Sisene terminali juurfailisüsteemi:

chroot /opt/ltsp/i386 /bin/bash

Lisa modifitseeritud OpenSSH klient ka terminali juurfailisüsteemi:

echo "deb http://packages.koodur.com precise ltsp" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/koodur-ltsp-packages.list
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys B8A6153D
apt-get update
apt-get install -y openssh-client

Paigalda muud ID-kaardi jaoks tarvilikud komponendid:

apt-get install -y pcscd

Uues PC-SC Lite teegis käivitatakse pcscd deemon automaatselt, see ei sobi LTSP jaoks:

sed -i "s/exit 0/#exit 0 # Reverted to 1.6.0 behaviour for LTSP/g" /etc/init.d/pcscd
touch /etc/default/pcscd

Lisa SSH kliendi seadistused, asenda 192.168.77.1 oma serveri IP-ga:

echo "Host 192.168.77.1
  RemoteForward [~/.pcscd.comm] :[/var/run/pcscd/pcscd.comm]" >> /etc/ssh/ssh_config

VIA terminalide UniChrome graafika tüürelite seis on suht halb seega ma lülitaks välja ka 3D kiirenduse:

echo "Section \"Module\"
  Disable \"glx\"
  Disable \"dri\"
EndSection" > /etc/X11/xorg.conf

Välju terminali juurikast:

exit

Uuenda terminali juurfailisüsteemi SquashFS tõmmist:

ARCH=i386 ltsp-update-image

NB! Ubuntu Unity on üsna uimane LTSP peal, soovitan valida Gnome Classic (No effects) sessioni sisselogimishalduris.

Cubietruckide kasutamine terminalina

Terminalina saab väga edukalt kasutada ka Cubietrucki. Teoorias peaks saama ltsp-build-image skripti abil luua ka armhf SquashFS tõmmiseid mida terminal siis nbd abil monteeriks nagu LTSP5-s tavaks aga käesolev juhend tugineb hoopis NFS tehnoloogiale. Esiteks paigalda serverisse armhf emulatsioonikiht:

sudo apt-get install qemu-user-static binfmt-support

Sikuta Ubuntu 12.04 armhf juurfailisüsteem:

wget -c http://s3.armhf.com/dist/basefs/ubuntu-precise-12.04.4-armhf.com-20140603.tar.xz
sudo mkdir -p /opt/ltsp/cubietruck
sudo tar xvf ubuntu-precise-12.04.4-armhf.com-20140603.tar.xz -C /opt/ltsp/cubietruck
sudo cp /usr/bin/qemu*-arm-static /opt/ltsp/cubietruck/usr/bin/

Lisa serveri SSH võti:

ltsp-update-sshkeys

Ekspordi kataloog NFS serveriga failis /etc/exports:

/opt/ltsp/cubietruck  192.168.77.0/24(ro,no_root_squash)

Paigalda NFS server:

sudo apt-get install nfs-kernel-server

Sisene Cubietrucki juurfailisüsteemi:

sudo mount --bind /proc /opt/ltsp/cubietruck/proc
sudo mount --bind /dev /opt/ltsp/cubietruck/dev
sudo mount --bind /dev/pts /opt/ltsp/cubietruck/dev/pts
sudo chroot /opt/ltsp/cubietruck

LDM-i ning sessiooni vaikimisi keele seadmiseks kasuta /etc/default/locale faili. Paraku praegu eestikeelsed tõlked puuduvad LDM-il endal ning seetõttu on sisselogimisviip inglisekeelne:

echo 'LANG="et_EE.UTF-8"' > /etc/default/locale

Lähtesta võrguseaded failis /etc/network/interfaces:

auto lo
iface lo inet loopback

Lähtesta nimeserver:

echo "nameserver 8.8.8.8" | tee /etc/resolv.conf

Paigalda Igori kerneli moodulid:

wget http://lauri.vosandi.com/ct/mod.tar
tar xvf mod.tar -C /
depmod -a 3.4.98-sun7i+

Lisa minu tarkvara varamu:

echo "deb http://packages.koodur.com precise main ltsp" > /etc/apt/sources.list.d/koodur.list
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys B8A6153D

Uuenda pakettide nimekirju:

apt-get update

Paigalda kohandatud OpenSSH, PCSC-deemon, LTSP-kliendi metapakett ja muu tilu-lilu:

apt-get install -y openssh-client pcscd ltsp-client python-pip python-newt python-tz sunxi-tools xf86-video-fbturbo
pip install socle

Uues PC-SC Lite teegis käivitatakse pcscd deemon automaatselt, see ei sobi LTSP jaoks:

sed -i "s/exit 0/#exit 0 # Reverted to 1.6.0 behaviour for LTSP/g" /etc/init.d/pcscd
touch /etc/default/pcscd

Seadista /etc/fstab:

proc /proc proc defaults 0 0
none /tmp tmpfs defaults 0 0
none /run tmpfs defaults 0 0
none /var/lock tmpfs defaults 0 0
none /var/log tmpfs defaults 0 0
none /var/tmp tmpfs defaults 0 0

Lisa SSH kliendi seadistused, et terminal võimaldaks serveris ligipääsu terminalis jooksvale PCSC deemonile, asenda 192.168.77.1 oma serveri IP-ga:

echo "Host 192.168.77.1 server
  RemoteForward [~/.pcscd.comm] :[/var/run/pcscd/pcscd.comm]" >> /etc/ssh/ssh_config

Kui sisselogimishalduri aken ei ilmu ja jääb tsükklisse siis proovi jooksutada järgnevat käsku. Ubuntu 12.04 + qemu koosluses näiteks see käsk ei jookse, nii et seda peaks korraks Cubietrucki raual otse käitama:

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/gdk-pixbuf-2.0/gdk-pixbuf-query-loaders --update-cache

Kui sisselogimishaldur ei käivitu kontrolli, et masinanimi server lahenduks LTSP serveri IP aadressiks. Selle jaoks võib olla tarvis seadistada /etc/hosts faili.

Cubietrucki ette valmistamine

Kuna PXE on x86 platvormi spetsiifiline siis säärast võimekust näiteks Cubietrucki kasutada ei saa. Teoorias saaks u-booti kompileerida TFTP toega nii et analoogselt PXE-le saaks Cubietrucki tegelikult panne kernelit laadima võrgust aga Cubietrucki u-boot on üsna toores ning see eeldab võrgukaardi minimaalset tuge u-bootis. Käesolev peatükk räägib peamiselt sellest kuidas kernel Cubietrucki sisemisele mälule kirjutada ning võrgust juurfailisüsteemi haakima panna.

Ette valmistamiseks paigalda Cubietruckile LiveSuit abil Lubuntu tõmmis, see keerab partitsioonitabeli õigeks muidu on alglaadimisega mingisugused anomaaliad:

wget http://dl.cubieboard.org/software/a20-cubietruck/lubuntu/ct-lubuntu-nand-v2.0/ct-lubuntu-server-nand.img.gz
tar xvf ct-lubuntu-server-nand.img.gz
wget http://dl.cubieboard.org/software/tools/livesuit/LiveSuitV306_For_Linux64.zip
unzip LiveSuitV306_For_Linux64.zip
cd LiveSuit_for_Linux64/
chmod +x LiveSuit.run
./LiveSuit.run
sudo ~/Bin/LiveSuit/LiveSuit.sh

Kui Cubietruck on käima läinud ühenda UART-USB sillaga end käsurea külge ja paigalda Igori kernel, moodulid ja kohandatud alglaaduri argumendid:

mount /dev/nanda /boot
wget http://lauri.vosandi.com/ct/ct-vga.bin -O /boot/script.bin
wget http://lauri.vosandi.com/ct/uImage -O /boot/uImage
wget http://lauri.vosandi.com/ct/uEnv.ct -O /boot/uEnv.txt

Viimane neist sisaldab midagi järgnevat, mis sunnib kerneli küsima DHCP-ga IP-aadressi, seejärel alglaadimist tegema DHCP serveri poolt ette antud NFS-serverist ning käivitama LTSP initit.

console=tty0
extraargs=console=ttyS0,115200 root=/dev/nfs ip=dhcp ro panic=60 /sbin/init-ltsp
nand_root=/dev/nandb
Ubuntu pcscd ID-card LTSP ID-kaart OpenSSH PKCS#11 Debian Cubietruck nbd PCSC-Lite NFS OpenSC