CSV failide töötlemine Pythonis22. Oct '14

CSV failist ajatemplite ja näitude lugemine ning nende järgi tekstifaili, HTML ja Excel 2007 faili genereerimine:

# -*- coding: utf-8 -*-

FAILINIMI = "SCADAsync_5min.csv"

import numpy
from codecs import open # Impordib Python3 stiilis open()
from datetime import datetime
from pytz import timezone # Python 2.x

print "Loen:", FAILINIMI
m = []
now = datetime.now()
kpv_esimene = None
with open(FAILINIMI, encoding="utf-8") as fh:
  # Söö päis ära
  fh.readline()

  for line in fh:
    # Lõõ sõne laiali ; järgi
    tulbad = line.strip().split(";")

    # Parsi naiivne kellaaeg (ei tea ajatsooni)
    kpv_cet = datetime.strptime(tulbad[0], "%Y-%m-%d %H:%M:%S+00:00")

    # Pane ajatsooni info CET külge ja siis teisenda UTC-ks
    kpv_utc = kpv_cet.\
      replace(tzinfo=timezone("CET")).\
      astimezone(timezone("UTC"))

    if not kpv_esimene:
      kpv_esimene = kpv_utc

    # Tagantpoolt neljandast kuni lõpuni
    n2idud = tulbad[-4:]
    try:
      n1, n2, n3, n4 = [float(i) for i in n2idud]
    except ValueError:
      continue
    m.append(n1)

# Tee list numpy massiiviks
m = numpy.array(m)

# Arvuta keskmine numpy abil
average = numpy.mean(m)

raporti_read = (
  u"Esimese näidu aeg: %s" % kpv_esimene,
  u"Viimase näidu aeg: %s" % kpv_utc,
  u"Näide oli: %d" % len(m),
  u"Keskmine näit: %.02f MW" % average
)

# Standardväljund
for rida in raporti_read:
  print rida

# HTML raport
with open("raport.html", "w", encoding="utf-8") as fh:
  fh.write("<html>")
  fh.write("<head>")
  fh.write("<meta charset='utf-8'>")
  fh.write("</head>")
  fh.write("<body>")
  fh.write("<h1>%s</h1>" % datetime.now())
  for rida in raporti_read:
    fh.write("<p>" + rida + "</p>")
  fh.write("</body>")
  fh.write("</html>")

# Tekstiraport
with open("raport.txt", "w", encoding="utf-8") as fh:
  for rida in raporti_read:
    fh.write(rida + "\r\n")

# Excel 2007
from openpyxl import Workbook
wb = Workbook()
ws = wb.active
ws.append([u"Esimene näit", kpv_esimene])
ws.append([u"Vimane näit",  kpv_utc])
ws.append([u"Näitude arv",  len(m)])
ws.append([u"Keskmine näit", average])
wb.save("raport.xlsx")

Mitmest CSV failist ajatemplite järgi info kokku lappimine üheks CSV failiks:

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
from glob import glob # Filename globbing
from datetime import datetime, timedelta

INPUT = "p*.csv"
OUTPUT = "merged.csv"

min_kpv = None
max_kpv = None
seosed = {}
headers = []

for filename in glob(INPUT):
  print u"Loen:", os.path.realpath(filename)
  with open(filename) as fh:
    basename = os.path.basename(filename)
    basename, extension = os.path.splitext(basename)
    headers.append(basename)
    for rida in fh:
      # Löö rida pooleks semikooloni järgi
      kpv, n2it = rida.split(";")

      # Parsi ajatempel
      kpv = datetime.strptime(kpv, "%d.%m.%Y %H:%M")

      # Nihuta min/max ajatemplit vajadusel
      if not max_kpv or kpv > max_kpv: max_kpv = kpv
      if not min_kpv or kpv < min_kpv: min_kpv = kpv

      # Seo ujukoma näit kuupäeva ja failinimega
      seosed[kpv, basename] = float(n2it)

print u"Kirjutan:", OUTPUT
kpv = min_kpv # Alusta minimaalsest kuupäevast
with open(OUTPUT, "w") as fh:
  fh.write("kpv;" + ";".join(headers)+ "\n")
  while kpv <= max_kpv:
    fh.write("%s;" % kpv)
    for basename in headers:
      try:
        fh.write("%.02f" % seosed[kpv,basename])
      except KeyError:
        pass
      fh.write(";")
    fh.write("\n")

    # Liida ajatemplile 5 minutit juurde
    kpv = kpv + timedelta(seconds=300)

    # Saaks ka nii:
    # kpv += timedelta(seconds=300)

Pisut kompaktsem näide kasutab csv moodulit mis hõlbustab natukene CSV failide töötlemist.

# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import csv # CSV failide lugemise/kirjutamise moodul
from glob import glob # Filename globbing
from datetime import datetime, timedelta

INPUT = "p*.csv"
OUTPUT = "merged.csv"

min_kpv = None
max_kpv = None
seosed = {}
headers = []

for filename in glob(INPUT):
  print u"Loen:", os.path.realpath(filename)
  with open(filename) as fh:
    basename = os.path.basename(filename)
    basename, extension = os.path.splitext(basename)
    headers.append(basename)
    for kpv, n2it in csv.reader(fh, delimiter=";"):
      # Parsi ajatempel
      kpv = datetime.strptime(kpv, "%d.%m.%Y %H:%M")

      # Nihuta min/max ajatemplit vajadusel
      if not max_kpv or kpv > max_kpv: max_kpv = kpv
      if not min_kpv or kpv < min_kpv: min_kpv = kpv

      # Seo ujukoma näit kuupäeva ja failinimega
      seosed[kpv, basename] = float(n2it)

print u"Kirjutan:", OUTPUT
kpv = min_kpv # Alusta minimaalsest kuupäevast
with open(OUTPUT, "w") as fh:
  writer = csv.writer(fh, delimiter=";")
  writer.writerow(["kpv"] + headers)
  while kpv <= max_kpv:
    v2ljad = map(lambda basename:seosed.get((kpv,basename), ""), headers)
    writer.writerow([kpv] + v2ljad)
    kpv += timedelta(seconds=300)

Important

Python 2.x versioonides olev csv moodul väljastab baite, nii et vastava tähetabeli dekodeerimine tuleb eraldi realiseerida. Python 3.x väljalasetes säärast probleemi enam pole.